អាផាតមិន, បន្ទប់គេង​ 1​,...

ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • 2 800 USD / ​ការ៉េ

អាផាតមិន, 418 ម៉ែត្រការេ...

ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • 4 500 000 USD

ខុនដូប្រណិត, បន្ទប់គេង 1...

ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • 2 200 USD / ​ការ៉េ

អាផាតមិន ,2 បន្ទប់គេង ,ភ...

ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • 117 000 USD

អាផាតមិន, 3 បន្ទប់គេង, ភ...

ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • 240 000 USD

អាផាតមិន, 1 បន្ទប់គេង, ភ...

ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • 26 000 USD

ខុនដូកែង, 37m2, 1 បន្ទប់...

ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • 27 600 USD

អាផាតមិន ,100ម៉ែត្រការេ,...

ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • 120 000 USD

ខុនដូ 1បន្ទប់គេង, ភ្នំពេ...

ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • 27 600 USD

អាផាតមិន ,3បន្ទប់គេង ,ភ្...

ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • 287 000 USD

ខុនដូកែង, 37m2, 1 បន្ទប់...

ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • 300 USD

ខុនដូ, 1បន្ទប់គេង, ភ្នំព...

ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • 27 600 USD

Condo កែង, 37m2, បន្ទប់គ...

ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • 69 000 USD

អាផាតមិន,37m2, 1 បន្ទប់,...

ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • 69 000 USD