វីឡា, 17 បន្ទប់គេង, បន្ទ...

ទីតាំង: ​បន្ទាយមានជ័យ
 • 4 700 USD / ខែ

វីឡា, 3 បន្ទប់គេង, ភ្នំព...

ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • 2 500 USD / ខែ

វីឡា, បន្ទប់គេង 3, សៀមរា...

ទីតាំង: សៀមរាប
 • 1 000 USD / ខែ

វីឡា, 4 បន្ទប់គេង, ភ្នំព...

ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • 900 USD / ខែ

វីឡា, បន្ទប់គេង​ 5, សៀមរ...

ទីតាំង: សៀមរាប
 • 1 096 USD / ខែ

វីឡា, បន្ទប់គេង​ 7, សៀមរ...

ទីតាំង: សៀមរាប
 • 2 697 USD / ខែ

វីឡា, 11 បន្ទប់គេង, ភ្នំ...

ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • 13 500 USD / ខែ

វីឡាកូនកាត់ LA, ភ្នំពេញ,...

ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • 700 USD / ខែ

វីឡា , 2 បន្ទប់គេង, ​សៀម...

ទីតាំង: សៀមរាប
 • 0 USD / ខែ

វីឡា , 3 បន្ទប់គេង, សៀមរ...

ទីតាំង: សៀមរាប
 • 360 USD / ខែ

វីឡា, 4 បន្ទប់គេង, ភ្នំព...

ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • 1 500 USD / ខែ

វីឡា , បន្ទប់គេង 8 ,​ ភ្...

ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • 2 700 USD / ខែ

វីឡា, បន្ទប់គេង​ 3, ភ្នំ...

ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • 450 USD / ខែ

វីឡា, បន្ទប់គេង​ 3, ភ្នំ...

ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • 450 USD / ខែ

វីឡា, បន្ទប់គេង​ 3, ភ្នំ...

ទីតាំង: ភ្នំពេញ
 • 450 USD / ខែ