ដី, 25000m2, កំពង់ឆ្នាំង

បរិយាយ

ដីល្អ
-សំរាប់សង់រោងចក្រ ឃ្លាំងផែស្ងួត ហ្គារ៉ាសផ្សេងៗ
-ទិញទុកចំនេញរយះពេលខ្លី
-ជាប់ផ្លូវអាស៊ានហាយវ៉េជាប់ផ្លូវរដ្ឋ10mផ្លូវ7m

ផ្ទៃក្រឡា(ម៉ែតការេ)
25000
ទីតាំង
កំពង់ឆ្នាំង
លក្ខណៈភូមិសាស្ត្រ
 • តំបន់ពាណិជ្ជកម្ម

 • Date Post:
  12-09-2020 18:10:14
  (#6289)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  លៀង ចាន់ផូ
  លេខទូរស័ព្ទ: 0882710335
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 0965960988
  អ៊ីមែល: rsiyasem@gmail.com