កង់ Giant, 2021, ភ្នំពេញ

បរិយាយ

កង់ល្អ ស្រួលធាក់
តម្លៃៈ 395$ ប៉ុណ្ណោះ មានថែមជូនពីរមុខទៀត កង់ថ្មី កេស
ATX 810 ឆ្នាំ 2021
សាយ S រង្វង់ 27.5
ហ្វ្រាំងប្រេង Tektro
លីប 3x8
Tel: 078 760 885

ទីតាំង
ភ្នំពេញ
លក្ខខណ្ឌ
 • ថ្មី

 • ទំហំ
 • សំរាប់មនុស្សពេញវ័យ

 • ម៉ាក
 • ផ្សេងៗ

 • ប្រភេទ
 • កង់ប្រណាំងលើផ្លូវ

 • Date Post:
  11-09-2020 03:15:05
  (#6287)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  Da cherryda keo
  លេខទូរស័ព្ទ: 078760885