ដងLED Live, ភ្នំពេញ

បរិយាយ

លក់ ដងLED Live ដាក់លើតុ
ពណ៍ស្អាត ភ្លឺខ្លាំង ដាក់ទូរស័ព្ទបាន មានកញ្ចក់ឆ្លុះមុខ
តម្លៃធូរថ្លៃ
ទាក់ទងបាន 093550577 or Inbox me

ប្រភេទ
 • អំពូលសម្រាប់ធ្វើការ

 • ស្ថានភាព
 • ថ្មី

 • ទីកន្លែង
  ភ្នំពេញ
  Date Post:
  29-07-2020 16:00:54
  (#6237)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  Sok Hok
  លេខទូរស័ព្ទ: 093550577