ភ្នាក់ងារលក់, ក្រៅម៉ោង, ភ្នំពេញ

បរិយាយ

ជ្រើសរើសភ្នាក់ងារលក់ដីឡូតិ៍ពេញម៉ោងនិងក្រៅម៉ោង
-មានបង្រៀនពីវិធីសាស្រ្តធ្វើទីផ្សារ ប្រើផេកប្រម៉ូតផេក
-ជ្រើសរើសតែ 10 នាក់ទេ
-ចាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ 081622994/095574848

ទីតាំង
ភ្នំពេញ
ប្រភេទការងារ
 • ក្រៅម៉ោង

 • ប្រភេទនៃការងារ
 • ធនធានមនុស្ស
 • ទីផ្សារ
 • ហាង លក់ និងចែកចាយ

 • ភាសា
 • ខ្មែរ

 • កម្រិតនៃការអប់រំ
 • គ្រប់កម្រិត

 • បទពិសោធន៍
  0
  ប្រភេទកិច្ចសន្យា
 • ការងារឯករាជ្យ

 • ស្ថាប័ន
 • ឯកជន

 • តម្រូវការ
 • ជនជាតិខ្មែរ

 • Date Post:
  12-06-2020 06:02:07
  (#6128)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  សាយ គង្គា
  លេខទូរស័ព្ទ: 081622994
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 081622994
  អ៊ីមែល: saykongkeazb@gmail.com