ផ្នែកលក់,ក្រៅម៉ោង, ភ្នំពេញ

  បរិយាយ

  ការងារក្រៅម៉ោង
  -ត្រូវការផ្នែកលក់ចំនួន10នាក់
  -អាយុចាប់18ដល់៤៥ឆ្នាំ
  -មានភាពស្មោះត្រង់ មានឆន្ទះ មានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាម ។

  ទីតាំង
  ភ្នំពេញ
  ប្រភេទការងារ
 • ក្រៅម៉ោង

 • ប្រភេទនៃការងារ
 • ទីផ្សារ

 • ភាសា
 • ខ្មែរ

 • កម្រិតនៃការអប់រំ
 • គ្រប់កម្រិត

 • បទពិសោធន៍
  ប្រភេទកិច្ចសន្យា
 • ការងារឯករាជ្យ

 • ស្ថាប័ន
 • ក្រុមហ៊ុន

 • តម្រូវការ
 • ជនជាតិខ្មែរ

 • Date Post:
  09-04-2020 09:03:46
  (#5976)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  អ៊ុំ វណ្ណលី
  លេខទូរស័ព្ទ: 0965939230
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 092913547