ម៉ាស់គ្របមុខ, ភ្នំពេញ

បរិយាយ

ម៉ាស់គ្របមុខ
-គុណភាពល្អ
-មានច្រើនពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស
-ទីតាំង: ផ្សារទឹកថ្លា
-ទំនាក់ទំនង៖ 087 800904

ទីតាំង
ភ្នំពេញ
ស្ថានភាព
 • ថ្មី​(មានស្លាក)

 • ពណ៏
 • ពណ៏ទឺកប្រាក់
 • ពណ៏ខ្មៅ
 • ពណ៏ប្រផេះ
 • ពណ៏ក្រហម
 • ពណ៏ខៀវ

 • Date Post:
  07-04-2020 12:09:37
  (#5968)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  Houn Him
  លេខទូរស័ព្ទ: 087800904
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 089 747276
  អ៊ីមែល: hounhim@gmail.com