កុំព្យូទ័រ HP 8470, ភ្នំពេញ

បរិយាយ

កុំព្យូទ័រ HP 8470 3rd generation
នៅស្អាតល្អ
core I 5
hdd.500
ram.4

ទីតាំង
ភ្នំពេញ
ស្ថានភាព
 • មួយទឹក

 • ប្រភេទ
 • កុំព្យូទ័រយួរដៃ

 • Date Post:
  19-01-2020 12:13:56
  (#5663)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  mohammed ali
  លេខទូរស័ព្ទ: 081650594