សេវាកម្ម គណនេយ្យ

  បរិយាយ

  យើងខ្ញុំមានសេវាដូចជា:
  -សេវាកម្មផ្នែកពន្ធដារ
  -រៀបចំប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ
  -ប្រឹក្សា និងផ្ដល់យោបល់ផ្នែកពន្ធដា
  -សេវាកម្មសាជីវកម្ម
  -ចុះបញ្ជីបើកក្រុមហ៊ុនថ្មី
  -ចុះបញ្ជីម៉ាកសញ្ញា ការពារកម្មសិទ្ធបញ្ញា និងសិទ្ធិផ្ដាច់មុខផលិតផល
  -ស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មជាមួយក្រសួង និងមន្ទីរនានា
  -សេវាផ្សេងៗ
  -កែប្រែឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន សកម្មភាពអាជីវកម្ម ក្រុមហ៊ុន
  -កែប្រែអាសយដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុន

  ការពិពណ៌នាតម្លៃ
  ប្រភេទ
 • គណនេយ្យ
 • ពន្ធដារ

 • ទីតាំង
  ភ្នំពេញ
  Date Post:
  04-12-2019 08:56:25
  (#5440)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  CHHON CHHAYNICH
  លេខទូរស័ព្ទ: 0962844453
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 0979883898
  អ៊ីមែល: nichsrammram@gmail.com