កុំព្យូទ័រ Dell, ភ្នំពេញ

បរិយាយ

កុំព្យូទ័រ Dell
-Ram4G CPU 2.20Hz HD 320g

ទីតាំង
ភ្នំពេញ
ស្ថានភាព
 • មួយទឹក

 • ប្រភេទ
 • កុំព្យូទ័រ

 • Date Post:
  07-11-2019 13:42:24
  (#5308)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  pich ranob
  លេខទូរស័ព្ទ: 098649964
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 089649964
  អ៊ីមែល: Pichranob@gmail.com