រើសបុគ្គលិកផ្នែកគណនេយ្យ ពេញម៉ោងនៅហាង Le TERROIR

  បរិយាយ

  ភោជនីយដ្ឋាន: Le TERROIR
  -តួនាទី: គណនេយ្យករ
  -ម៉ោងធ្វើការ: 6ថ្ងៃ/សប្តាហ៍, ចាប់ពីមោ៉ង 8:00ព្រឹក ដល់ម៉ោង 5:00ល្ងាច
  -ត្រូវការ: អ្នកចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសឬបារាំង
  -ប្រាក់ខែពី 180$ ដល់ 300$/ខែ
  -ទីតាំង #25, ផ្លូវ 302, បឹងកេងកង 1
  -ទាក់ទង 097 861 9367

  ទីតាំង
  ភ្នំពេញ
  ប្រភេទការងារ
 • ពេញម៉ោង

 • ភាសា
 • ខ្មែរ
 • អង់គ្លេស់
 • បារាំង

 • ប្រភេទនៃការងារ
 • គណនេយ្យនិងសេដ្ឋកិច្ច

 • កម្រិតនៃការអប់រំ
 • កម្រិតឧត្តមសិក្សា

 • បទពិសោធន៍
  0
  ប្រភេទកិច្ចសន្យា
 • កិច្ចសន្យាកំណត់រយៈពេល

 • ស្ថាប័ន
 • ផ្សេងៗ

 • តម្រូវការ
 • សិស្ស

 • Date Post:
  (#2488)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  Dorn Tem
  លេខទូរស័ព្ទ: 017445757
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 010722627