បរិយាយ

  តម្រូវការ
 • ជនជាតិខ្មែរ

 • ស្ថាប័ន
 • អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

 • កម្រិតនៃការអប់រំ
 • កម្រិតឧត្តមសិក្សា

 • ភាសា
 • ខ្មែរ
 • អង់គ្លេស់

 • ប្រភេទនៃការងារ
 • រដ្ឋបាលនិងជំនួយ
 • ការគ្រប់គ្រង

 • ប្រភេទការងារ
 • ពេញម៉ោង

 • ទីតាំង
  បាត់ដំបង
  បទពិសោធន៍
  5
  Date Post:
  (#116)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ